Om foreningen

Royal Garden Jazzklub Mors

 

Generalforsamling 2018

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling

 

i jazzklubben tirsdag d. 20. februar kl. 19,00

 

i mødelokale 3 ved Morsø Folkebibliotek.

 

Dagsorden iht.nedenstående fil.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

GENERALFORSAMLING

Tid: tirsdag den 28. februar 2017 kl.19.30

Sted:Støberisalen, Morsø Folkebibliotek, Holgersgade 7, Nykøbing

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

I ulige år vælges 3 medlemmer, i lige år vælges 2 medlemmer.

6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

7. Valg af revisor for det kommende år.

8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før).

9. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den holdes en gang om året inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før ved e-mail eller ved brev til medlemmer uden E-mail.

 

Kontakt:

jazzklubmors@gmail.com

 

Royal Garden Jazzklub Mors

Algade 26, 3. tv

7900 Nykøbing Mors.

Tlf. 20 31 98 84

Pengeinstitut: Frøslev Mollerup Sparekasse Reg. nr. 9133 Konto nr. 1533587

CVR-nr: 36651857

 

Bestyrelse:

Niels Viggo Jensen (fmd)

Jørgen Mortensen (næstfmd)

Henrik R.Larsen (sekrætær)

Jesper Andreassen (kasserer)

Niels Otto Degn (information)